SEN TẮM NHIỆT ĐỘ CÔNG NGHỆ THERMOSTAT

Tay sen (-4C)

Mạ Cr/Ni